Prof. dr Dragana Ćirović specijalisa dečiji fizijatar

 

Prof. dr Dragana Ćirović

Prof. dr Dragana Ćirović specijalista dečiji fizijatar, subspecjalista dečiji fizijatar završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1991 godine. Zaposlena je u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije Univerzitetske dečije klinike u Beogradu. Od 2006. godine je šef Odeljenja fizijatrije. Šef je Katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Takođe je član Republičke stručne komisije za medicinsku rehabilitaciju.

Dečiji fizijatar Prof. dr Dragana Ćirović član je Evropskog udruženja pedijatrijskih hirurga (EPSA), Evropskog udruženja za kičmenu moždinu (ESCIF), Evropske asocijacije za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju (EACPR) i Evropskog udruženja kardiologa (ESC).Kao autor ili koautor publikovala je preko 190 radova u monografijama, knjigama, domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa. Kao predavač učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima. Stručno se usavršavala u Japanu, Danskoj, Austriji i Češkoj.

U ordinaciji Tendo Vaš dečiji fizijatar Prof. dr. D. Ćirović obavlja specijalističke preglede beba i dece. Njeno polje rada podrazumeva dijagnostiku i rehabitaciju porođajnih povreda (plexus brachialis, tortikolis), deformiteta kičmenog stuba (kifoze, skolioze, loše držanje), urođenih anomalija koštanozglobnog sistema (spina bifida, mišićne distrofija, mišićne atrofije i dr.), hipo i hipertonija, deformiteta nogu i stopala (pes planovalgus (ravni tabani), pes equinovarus i dr.). Takođe se bavi oporavkom dece nakon različitih povreda i operacija,  praćenjem motornog razvoja dece, i davanjem saveta u vezi sa optimalnim izborom cipela i uložaka za decu.