Lečenje Proprioceptivnom Neuromišićnom Facilitacijom

1. Šta je proprioceptivna neuromišićna facilitacija (PNF)?

Proprioceptivna neuromišićna facilitacija (PNF) jedna je od najpoznatijih i najutemeljenijih fizioterapijskih tehnika. PNF terapija podrazumeva fizioterapijski sistem analize i lečenja sa ciljem postizanja najvišeg mogućeg nivoa funkcionalnosti.

Proprioceptivna neuromošićna facilitacija PNF

2. Kod koga se može primenjivati PNF?

Proprioceptivna neuromuskulaturna facilitacija se može primeniti na sve grupe pacijenata.

3. Proprioceptivna neuromišićna facilitacija (PNF) - efekti terapije

PNF terapija za cilj ima promenu patoloških obrazaca pokreta i integraciju novih informacija u našem mozgu. PNF postiže smanjenje mišićnog spazma, stimulaciju mišićne kontrole, stimulaciju mobilnosti, povećanje dinamičke stabilnosti, izdržljivosti i snage, poboljšanje kordinacije i spretnosti i obnavljanje zdravih obrazaca pokreta.

U našoj ordinaciji rade sertifkovani PNF terapeuti.

Proprioceptivna neuromuskularna terapija se sprovodi uvek individualno!