Lečenje Proprioceptivnom Neuromišićnom Facilitacijom

Proprioceptivna neuromošićna facilitacija PNF

Proprioceptivna neuromišićna facilitacija (PNF) jedna je od najpoznatijih i najutemeljenijih fizioterapijskih tehnika. PNF terapija podrazumeva fizioterapijski sistem analize i lečenja sa ciljem postizanja najvišeg mogućeg nivoa funkcionalnosti.

Proprioceptivna neuromuskulaturna facilitacija se može primeniti na sve grupe pacijenata.

PNF terapija za cilj ima promenu patoloških obrazaca pokreta i integraciju novih informacija u našem mozgu. Proprioceptivna neuromišićna facilitacija postiže smanjenje mišićnog spazma, stimulaciju mišićne kontrole, stimulaciju mobilnosti, povećanje dinamičke stabilnosti, izdržljivosti i snage, poboljšanje kordinacije i spretnosti i obnavljanje zdravih obrazaca pokreta.

U našoj ordinaciji rade sertifkovani PNF terapeuti.  Proprioceptivna neuromuskularna terapija se sprovodi uvek individualno.