Prof. dr Emiija Dubljanin Raspopović specijalista fizijatar

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović je specijalista fizijatar i subspecijalista medicine bola. Vanredni je profesor je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. 

Sekretar je katedre za Fizikalnu medicinu i rehabilitciju Medicinskog fakulteta. 

Značajan deo svog života i školovanja provela je u Berlinu, Nemačka.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu stekla je zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijaliste medicine bola, magistra i doktora medicinskih nauka.

Stalno je zaposlena na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Univerzitetsko Kliničkog centra Srbije od 1999 god, gde sada obavlja funkciju pomoćnika direktora i načelnika odeljenja za ranu rehabilitaciju na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Univerzitetskog Kliničog centra Srbije.

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović ima veliko iskustvo u lečenju različitih mišićnoskeletnih oboljenja i povreda kako u opštoj populaciji, tako i kod rekrativnih i profesionalnih sportista. Svoje iskustvo stekla je radeći preko 20 godina u multidisciplinarnom timu eksperata koji se bave operativno i neoperativno lečenim ortopedskim povredama i stanjima na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumtologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. Veliki deo svog kliničkog rada posvetila je rehabilitaciji nakon različitih povreda kolena. Magistarski rad odbranila je iz oblasti rehabilitacije prednje ukrštene veze, a doktorat iz oblasti rehabilitacije pacijenat sa prelomom kuka. 

Kao DAAD stipendista usavršavala se na Ortopedskoj Univerzitetskoj klinici u Heidelbergu (Nemačka). Usavršavala se na New York Presbeterian Hospital-Weill Cornell Medical Center i Hospital for Special Surgery (Njujork, SAD) kao stipendista američko austrijske fondacije AAF.

Kao nosilac projekta Evropskog udruženja za terapiju bola boravila je na Odeljenju za anesteziju i hiruršku intenzivnu medicinu, Campus Benjamin Franklin, Charite-Universitatsmedizin Berlin, Nemačka.

Pohađala je brojne edukacije u zemlji i inostranstvu iz oblasti mišićnoskeletne rehabilitacije i terapije bola.

Istraživač je u više nacionalnih i međunarodnih projekata. Autor je i koautor brojnih radova u eminentnim stručnim časovima. Redovno izlaže svoje radove na domaćim i međunarodnim kongresima.  Član je ispitne komisije za sticanje Evropske diplome za terapiju bola pri Evropskom udruženju za terapiju bola.

Izabrani je predsednik Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije.

U ordinaciji Tendo Vaš fizijatar Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović obavlja preglede pacijenata sa mišićnoskeletnim oboljenjima i povredama, sportskim povredama, osteoporozom i bolnim stanjima. Takođe obavlja ultrazvučne preglede kolena, skočnog zgloba, ramena, lakta i šake.