Prof. dr Emiija Dubljanin Raspopović specijalista fizijatar

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović je specijalista fizijatar i subspecijalista medicine bola. Vanredni je profesor na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Sekretar je katedre za Fizikalnu medicinu i rehabiliaciju.

Značajan deo svog života i školovanja provela je u Berlinu, Nemačka.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu stekla je zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijaliste medicine bola, magistra i doktora medicinskih nauka.

Stalno je zaposlena na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Univerzitetsko Kliničkog centra Srbije od 1999 god, gde sada obavlja funkciju pomoćnika direktora.

Kao DAAD stipendista usavršavala se na Ortopedskoj Univerzitetskoj klinici u Heidelbergu (Nemačka). Kao stipendista američko austrijske fondacije AAF usavršavala se na New York Presbeterian Hospital-Weill Cornell Medical Center i Hospital for Special Surgery (Njujork, SAD).

Kao nosilac projekta Evropskog udruženja za terapiju bola boravila je na Odeljenju za anesteziju i hiruršku intenzivnu medicinu, Campus Benjamin Franklin, Charite-Universitatsmedizin Berlin, Nemačka. Pohađala je brojne edukacije u zemlji i inostranstvu iz oblasti mišićnoskeletne rehabilitacije i terapije bola.

Istraživač je u više nacionalnih i međunarodnih projekata. Autor je i koautor brojnih radova u eminentnim stručnim časovima. Redovno izlaže svoje radove na domaćim i međunarodnim kongresima.  Član je ispitne komisije za sticanje Evropske diplome za terapiju bola pri Evropskom udruženju za terapiju bola.

Izabrani je predsednik Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije.

Svoj klinički i naučni rad usmerila je na lečenje mišićnoskeletnih oboljenja i povreda, kao i terapiju bola. 

U ordinaciji Tendo Vaš fizijatar Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović obavlja preglede pacijenata sa mišićnoskeletnim oboljenjima i povredama, sportskim povredama, osteoporozom i bolnim stanjima. Takođe radi ultrazvučne preglede kolena, skočnog zgloba, ramena, lakta i šake.